Customs and traditions of Tatars

Coming soon:

Hospitality
Nikakh
Kelin tushu
Isem kushu
Byabyay ashy
Byabyay munchasy
Medzhlis
Kuchtenech
Zhomga
Bayram